image image

Dr. G. Kannan, MA., B.Ed., Ph.D., Principal

List of Principal

 

Name

From

To

Dr. G. Kannan, MA., B.Ed., Ph.D., 01. 03 2019  
Dr. N. Saravanadevi, MBA., M.Phil.,Ph.D., (FAC) 24. 10. 2018 28. 02. 2019
Dr. M. Ragupathi, M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDCA., Ph.D.,  (FAC) 04. 07. 2018 23. 10 2018
Mr. K. Balakrishnan, M.A., M.Phil., 01. 06. 2018 03. 07. 2018
Dr. M. Ragupathi, M.Com., M.Phil., B.Ed., PGDCA., Ph.D.,  (FAC) 10. 05. 2018 31. 05. 2018
Dr. G. Keerthi, M.A., M.Phil., Ph.D.,  (FAC) 02. 05. 2018 09. 05. 2018

Dr. K. Suguna, M.Sc., M.Phil., Ph.D.,  

11.12.2017

01. 05. 2018

Dr. G. Keerthi, M.A., M.Phil., Ph.D.,  (FAC)

29. 08. 2017

10. 12. 2017

Dr. M. Sakunthala, M.Sc., M.Phil, Ph.D.,

13. 10. 2016

28. 08. 2017

Dr. K. M. Thangavel, M.A., M.Phil., Ph.D., (FAC)

01. 06. 2016

12. 10 2016

Dr. T. Inthirani, M.Com., M.Phil., Ph.D.,

16. 12. 2015

31. 05. 2016

Dr. K. M. Thangavel, M.A., M.Phil., Ph.D., (FAC)

06. 08. 2015

15. 12. 2015

Dr. K. Sundharavalli, M.Com., M.Phil., Ph.D.,

01. 09. 2014

05. 08. 2015

Dr. C. Periyasamy, M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D., 

11. 10 .2013

31. 08. 2014

Mrs. G. Keerthi, M.A., M.Phil., B.Ed., (FAC)

28. 09. 2013

10. 10. 2013

Dr. P. Sudhandhiram, M.A., M.Phil., Ph.D., (FAC)

28. 06. 2013

27. 09. 2013